Jdi na obsah Jdi na menu
 


GA - souborné vydání (číslování díla) - část 1.

1. 1. 2008

1. Souborné vydání děl Rudolfa Steinera

Přehledové svazky k soubornému vydání děl Rudolfa Steinera

-----------------------------------------------------------------

svazek Název

číslo

-----------------------------------------------------------------

I Bibliographische Übersicht

 (Přehled literatury)

II Sach- und Namenregister zu den Inhaltsangaben, erstellt

 von Emil Mötteli

 (Věcný a jmenný rejstřík k údajům o obsahu sestavený  Emilem Mötteli)

III Inhaltsangaben zu den Bänden der Gesamtsausgabe

 (Údaje o obsahu ke svazkům souborného vydání (GA)

-----------------------------------------------------------------

Souborné vydání (Gesamtausgabe, GA)

svazek Název rok vydání

číslo nebo přednášky

Díla zveřejněná jako spisy

1 Goethes Naturwissenschaftliche Schriften,  Einleitungen S 1883-1897  1-18

 (Goetheovy přírodovědné spisy, úvodní statě)

--------

1 Goethes Naturwissenschaftliche Schriften,  a-e mit Einleitungen und Anmerkungen im Text, herausgegeben von Rudolf Steiner, 5 Bände 1883-1897

 (Goetheovy přírodovědné spisy, s úvodními  statěmi a poznámkami v textu, vydal Rudolf Steiner, 5 svazků)

2 Grundlinien einer Erkenntnistheorie der  Goetheschen Weltanschauung 1886/1924

 (Základní linie teorie poznání Goethova  světového názoru)

3 Wahrheit und Wissenschaft 1892

 (Pravda a věda)

4 Die Philosophie der Freiheit, Grundzüge  einer modernen Weltanschauung 1884/1918  V,1-14,N

 (Filosofie svobody, základní rysy  moderního světového názoru)

5 Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine  Zeit 1895

 (Friedrich Nietzsche, bojovník proti své  době)

6 Goethes Weltanschauung 1897/1918

 (Goethův světový názor)

7 Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen  Geistesleben und ihr Verhältnis zur modernen

 Weltanschauung 1901/1924

 (Mystika na úsvitu novodobého duchovního  života a její poměr k modernímu světovému

 názoru)

8 Das Christentum als mystische Tatsache und  die Mysterien des Altertums 1902/1910

 (Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starověku)

9 Theosophie, Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung  1904/1908/1910/1914/1918/1922  V,1-5,N

 (Theosofie, úvod do nadsmyslového poznání  světa a určení člověka)

10 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren  Welten? 1904-1905/ 1909/1914/1918  V,1-11,N

 (Jak dosáhneme poznatků o vyšších světech?)

11 Aus der Akasha-Chronik 1904-1908  1-20

 (Z akašické kroniky)

12 Die Stufen der höheren Erkenntnis 1905-1908  1-4

 (Stupně vyššího poznání)

13 Die Geheimwissenschaft im Umriß 1910/1913/  V,1-7,N 1920/1925

 (Tajná věda v náčrtu)

14 Vier Mysteriendramen 1910/1911/  1-4 1912/1913

 (Čtyři mysterijní dramata)

15 Die geistige Führung des Menschen und der  Menschheit. Geisteswissenschaftliche

 Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung 1911  V,1-3

 (Duchovní vedení člověka a lidstva. Duchovně  vědecké výsledky o vývoji lidstva)

16 Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen 1912/1918  V,1-8,N

 (Cesta k sebepoznání člověka)

17 Die Schwelle der geistigen Welt. Aphoristische Ausführungen 1913/1918  V,1-16,N

 (Práh duchovního světa. Aforistické výklady)

18 Die Rätsel der Philosophie in ihrer  Geschichte als Umriß dargestellt (1900/01)/1914/1918/1924

 (Záhady filosofie vylíčené v jejích  dějinách jako náčrt)

19 -

20 Vom Menschenrätsel. Ausgesprochenes und  unausgesprochenes im Denken, Schauen und

 Sinnen einer Reihe deutsher und  österreichischer Persönlichkeiten 1916/1918

 (O záhadě člověka. Vyslovené a nevyslovené  v myšlení, vidění a přemítání řady německých

 a rakouských osobností)

21 Von Seelenrätseln 1917 V,1-4

 (O záhadách duše)

22 Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung  durch seinen "Faust" und durch das "Märchen

 von der Schlange und der Lilie"   1918

(Goethův druh ducha. Jak se projevil  prostřednictvím jeho "Fausta" a "Pohádky o

 hadu a lilii")

23 Die Kernpunkte der sozialen Frage in den  Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und der

 Zukunft 1919/1920 V,1-5

 (Základní body sociální otázky v životních  nutnostech přítomnosti a budoucnosti)

24 Aufsätze über die Dreigliederung des  sozialen Organismus und zur Zeitlage S 1915-1921

 (Články o trojčlennosti sociálního  organismu a k současné situaci)

25 Kosmologie, Religion und Philosophie.  Autoreferate zum "Französischen Kurs" 1922 1-10

 (Kosmologie, náboženství a filosofie.  Autoreferáty k "Francouzskému kursu")

26 Anthroposophische Leitsätze. Der  Erkenntnisweg der Anthroposophie. Das Michael-Mysterium; Aufsätze "An die Mitglieder": mit  Datum 1924-1925 LS 1-185

 (Anthroposofické směrnice. Cesta poznání  anthroposofie. Michaelské mysterium.

 Články "Ke členům" s datem)

27 Grundlegendes für die Erweiterung der  Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen  Erkenntnissen. Von Dr.R.Steiner und  Dr.I.Wegman 1925 1-20,N

 (Základy pro rozšíření léčebného umění podle  duchovně-vědeckých poznatků)

28 Mein Lebensgang 1923-1925/1925  1-38

 (Běh mého života)

Sebrané články

29 Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie S 1889-1900

 (Sebrané články ke dramaturgii)

30 Methodische Grundlagen der Anthroposophie.  Gesammelte Aufsätze zur Philosophie, Natur-

 wissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde   S 1884-1901

(Metodické základy anthroposofie. Sebrané  články k filosofii, přírodní vědě, estetice

 a nauce o duši)

31 Gesammelte Aufsätze zur Kultur und   Zeitgeschichte S 1887-1901

 (Sebrané články ke kultuře a dobovým událostem)

-----------------------------------------------------------------

32 Gesammelte Aufsätze zur Literatur S 1884-1902

(Sebrané články k literatuře)

-----------------------------------------------------------------

33 Biographien und biographische Skizzen:  Schopenhauer - Jean Paul - Uhland - Wieland.

 Literatur und geistiges Leben im neunzehnten  Jahrhundert S 1884-1905

 (Životopisy a životopisné črty:  Schopenhauer - Jean Paul - Uhland - Wieland.

 Literatura a duchovní život v devatenáctém  století)

34 Luzifer-Gnosis. Grundlegende Aufsätze zur  Anthroposophie und Berichte aus der

 Zeitschrift "Luzifer" und "Luzifer-Gnosis" S 1903-1908 1-6

 (Luzifer-Gnosis. Základní články k anthroposofii a zprávy z časopisů "Luzifer"

 a "Luzifer-Gnosis")

35 Philosophie und Anthroposophie. Gesammelte   Aufsätze  Ausgabe S 1904-1923, 1984: 1-17,N

 (Filosofie a anthroposofie. Sebrané články  Vydání 1984: 1-17,N)

36 Der Goetheanum-Gedanke inmitten der Kultur-krisis der Gegenwart. Gesammelte Aufsätze

 aus der Wochenschrift "Das Goetheanum" S 1921-1925  1-4

 (Myšlenka Goetheana uprostřed kulturní krize  přítomnosti. Sebrané články z časopisu

 "Das Goetheanum"

Uveřejněno z pozůstalosti

-----------------------------------------------------------------

38 Briefe, Band 1 S 1881-1890

 (Dopisy, svazek 1)

39 Briefe, Band 2 S 1891-1924

 (Dopisy, svazek 2)

40 Wahrspruchworte S 1888-1925

 1-5

 (Průpovědi)

41 -

42 -

43 -

44 Entwürfe, Fragmente und Paralipomena zu  den Vier Mysteriendramen S 1910-1913

 (Návrhy, fragmenty a doplňky ke čtyřem  mysterijním dramatům)

45 Anthroposophie. Ein Fragment 1910  1-10

 (Anthroposofie. Fragment)

Veřejné přednášky

-----------------------------------------------------------------

51 Über Philosophie, Geschichte und Literatur.  Darstellungen an der Arbeiterbildungsschule

 und der Freien Hochschule in Berlin S 1901-1905

 (O filosofii, dějinách a literatuře. Výklady  na dělnické vzdělávací škole a na Svobodné vysoké škole v Berlíně)

52 Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung 1903/04

 (Duchovní nauka o duši a duchovní úvahy o  světě)

53 Ursprung und Ziel des Menschen.  Grundbegriffe der Geisteswissenschaft 1904/05

 (Původ a cíl člověka. Základní pojmy duchovní  vědy)

54 Die Welträtsel und die Anthroposophie 1905/06

 (Záhada světa a anthroposofie)

55 Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer  Zeit und deren Bedeutung für das heutige  Leben 1906/07

 (Poznání nadsmyslového v naší době a jeho  význam pro dnešní život)

56 Die Erkenntnis der Seele und des Geistes 1907/08

 (Poznání duše a ducha)

57 Wo und wie findet man den Geist? 1908/09

 (Kde a jak nalezneme ducha?)

58 Metamorphosen des Seelenlebens. Pfade der  Seelenerlebnisse. Band 1 1910/11

 (Metamorfózy duševního života. Stezka  duševních zážitků. Svazek 1)

59 Metamorphosen des Seelenlebens. Pfade der  Seelenerlebnisse. Band 2 1910

 (Metamorfózy duševního života. Stezka  duševních zážitků. Svazek 2)

60 Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen 1910/11

 (Odpovědi duchovní vědy na velké otázky)

61 Menschengeschichte im Lichte der Geistes- forschung 1911/12

 (Dějiny lidí ve světle duchovního bádání)

62 Ergebnisse der Geistesforschung 1912/13

 (Výsledky duchovního bádání)

63 Geisteswissenschaft als Lebensgut 1913/14

 (Duchovní věda jako životní statek)

64 Aus schicksaltragender Zeit 1914/15

 (Z doby, nesoucí osud)

65 Aus dem mitteleuropäischen Geistesleben 1915/16

 (Ze středoevropského duchovního života)

66 Geist und Stoff, Leben und Tod 1917

 (Duch a hmota, život a smrt)

67 Das Ewige in der Menschenseele.  Unsterblichkeit und Freiheit 1918

 (Věčné v lidské duši. Nesmrtelnost a svoboda)

68 -

69 -

70 -

71 -

72 -

73 Die Ergänzung heutiger Wissenschaften durch Anthroposophie 1917/18

 (Doplnění dnešních věd anthroposofií)

74 Die Philosophie des Thomas von Aquino 1920

 (Filosofie Tomáše Akvinského)

75 -

76 Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie  auf die Fachwissenschaften 1921

 (Oplodňující působení anthroposofie na  odborné vědy)

77 -

78 Anthroposophie, ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte 1921

 (Anthroposofie, její kořeny poznání a  životní plody)

79 Die Wirklichkeit der höheren Welten 1921

 (Skutečnost vyšších světů)

80 -

81 -

82 Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart 1922

(Význam anthroposofie v duchovním životě  současnosti)

83 Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit. Wege zu ihrer Verständigung durch

 Anthroposophie 1922

 (Západní a východní světová protikladnost.  Cesty k jejímu porozumění prostřednictvím  anthroposofie)

84 Was wollte Goetheanum und was soll die  Anthroposophie? 1923/24

 (Co chtělo Goetheanum a co má vykonat  anthroposofie?)

Přednášky před členy Anthroposofické společnosti

-----------------------------------------------------------------

93 Die Tempellegende und die Goldene Legende als symbolischer Ausdruck vergangener und

 zukünftiger Entwicklungsgeheimnisse des  Menschen. Aus den Inhalten der Esoterischen

 Schule. S 1904-1906

 (Chrámová legenda a zlatá legenda jako  symbolické výrazy minulých a budoucích tajemství vývoje člověka. z obsahů  esoterické školy)

93a Grundelemente der Esoterik 1905

 (Základní prvky esoteriky)

94 Kosmogonie. Populärer Okkultismus. Das  Johannes-Evangelium. Die Theosophie an Hand  des Johannes-Evangeliums S 1906

 (Kosmogonie. Populární okultismus. Janovo  evangelium. Theosofie na základě Janova  evangelia)

95 Vor dem Tore der Theosophie 1906

 (Před branou theosofie)

96 Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft.  Christliche Esoterik im Lichte neuer Geisterkenntnis 1906/07

 (Impulsy ke vzniku duchovní vědy. Křesťanská  esoterika ve světle novějšího duchovního  poznání)

97 Das christliche Mysterium 1906/07

 (Křesťanské mysterium)

98 Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in  unserer sichtbaren Welt 1907/08

 (Podstata přírody a ducha - jejich působení  do našeho viditelného světa)

99 Die Theosophie des Rosenkreuzers 1907

 (Rosekruciánská theosofie)

100 Menschheitsentwickelung und Christus - Erkenntnis. Theosophie und Rosenkreuzertum.

 Das Johannes-Evangelium 1907

(Vývoj lidstva a poznání Krista. Theosofie a  rosekruciánství. Janovo evangelium.)

101 -

102 Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in  den Menschen 1908

 (Působení duchovních bytostí do člověka)

103 Das Johannes-Evangelium 1908

 (Janovo evangelium)

104 Die Apokalypse des Johannes 1908

 (Janova apokalypsa)

105 Welt, Erde und Mensch, deren Wesen und  Entwickelung sowie ihre Spiegelung in dem

 Zusammenhang zwischen ägyptischem Mythos und  gegenwärtiger Kultur 1908

 (Svět, Země a člověk, jejich podstata a vývoj  jakož i jejich zrcadlení v souvislosti mezi

 egyptským mýtem a současnou kulturou)

106 Ägyptische Mythen und Mysterien 1908

 (Egyptské mýty a mysteria)

107 Geisteswissenschaftliche Menschenkunde 1908/09

 (Duchovně-vědecká nauka o člověku)

108 Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie 1908/09

(Zodpovězení světových a životních otázek  anthroposofií)

109 Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen.

 Ein Aspekt der Geistigen Führung der  Menschheit 1909

 (Princip spirtuelní ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Aspekt duchovního

 vedení lidstva)

110 Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt.

 Tierkreis, Planeten, Kosmos 1909

 (Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. Zvěrokruh, planety, kosmos)

111 -

112 Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu

 dem Lukas-Evangelium 1909

(Janovo evangelium v poměru ke třem ostatním evangeliím, zvláště k Lukášově evangeliu)

113 Der Orient im Lichte des Okzidents. Die Kinder des Luzifer und die Brüder Christi 1909

 (Východ ve světle Západu. Děti Luciferovy a bratři Kristovi)

114 Das Lukas-Evangelium 1909

 (Lukášovo evangelium)

115 Anthroposophie - Psychosophie – Pneumatosophie 1909,1910,1911

 (Anthroposofie - psychosofie - pneumatosofie)

116 Der Christus-Impuls und die Entwickelung des  Ich-Bewusstseins 1909/10

 (Kristův impuls a vývoj uvědomování si  vlastního já)

117 Die tieferen Geheimnisse des  Menschheitswerdens im Lichte der Evangeliem 1909

 (Hlubší tajemství lidského vývoje ve světle evangelií)

118 Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt 1910

 (Událost zjevení se Krista v éterickém světě)

119 Makrokosmos und Mikrokosmos. Die große und  die kleine Welt. Seelenfragen, Lebensfragen,

 Geistesfragen 1910

 (Makrokosmos a mikrokosmos. Velký a malý  svět. Otázky duše, života a ducha)

120 Die Offenbarungen des Karma 1910

 (Projevy karmy)

121 Die Mission einzelner Volkseelen im Zusammenhang mit der germanisch - nordischen

 Mythologie 1910

 (Poslání jednotlivých duší národů v souvislosti s germánsko-nordickou  mytologií)

122 Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungs-geschichte. Das Sechstagewerk im 1. Buch Mores 1910

 (Tajemství biblického děje stvoření. Dílo  šesti dní v první knize Mojžíšově)

123 Das Matthäus - Evangelium 1910

 (Matoušovo evangelium)

124 Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums 1910/11

(Exkurse do oblasti Markova evangelia)

125 Wege und Ziele des geistigen Menschen.  Lebensfragen im Lichte der Geistes-

 Wissenschaft 1910

 (Cesty a cíle duchovního člověka. Životní otázky ve světle duchovní vědy)

-----------------------------------------------------------------

126 Okkulte Geschichte. Esoterische  Betrachtungen karmischer Zusammenhänge von  Persönlichkeiten und Ereignissen der Weltgeschichte 1910/11

 (Okultní dějiny. Esoterické úvahy o karmických souvislostech osobností a  událostí světových dějin)

127 Die Mission der neuen Geistesoffenbarung.  Das Christus - Ereigniss als Mittelpunkt-geschehen der Erdenevolution 1911

 (Poslání nového zvěstování ducha. Kristova  událost jako ústřední událost ve vývoji  Země)

128 Eine okkulte Physiologie 1911

 (Okultní fyziologie)

129 Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistes- offenbarungen. 1911

 (Divy světa, zkoušky duše a zjevení ducha)

130 Das esoterische Christentum und die geistige  Führung der Menschheit 1911/12

 (Esoterické křesťanství a duchovní vedení lidstva)

131 Von Jesus zu Christus 1911

 (Od Ježíše ke Kristu)

132 Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen 1911

 (Evoluce z hlediska pravdivosti)

133 Der irdische und der kosmische Mensch 1911/12

 (Pozemský a kosmický člověk)

134 Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes 1911/12

 (Svět smyslů a svět ducha)

135 Wiederverkörperung und Karma und ihre  Bedeutung für die Kultur der Gegenwart 1912

 (Znovuvtělování a karma a jejich význam pro  kulturu současnosti)

136 Die geistigen Wesenheiten in den Himmels-körpern und Naturreichen 1912

 (Duchovní bytosti v nebeských tělesech a v  přírodních říších)

137 Der Mensch im Lichte von Okkultismus,  Theosophie und Philosophie 1912

 (Člověk ve světle okultismu, theosofie a  filosofie)

138 Von der Initiation. Von Ewigkeit und  Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel 1912

 (O iniciaci. O věčnosti a okamžiku. O světle ducha a temnotě života)

139 Das Markus-Evangelium 1912

 (Markovo evangelium)

140 Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt 1912/13

 (Okultní bádání o životě mezi smrtí a novým zrozením)

141 Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen

 Tatsachen 1912/13

 (Život mezi smrtí a novým zrozením v poměru  ke kosmickým skutečnostem)

142 Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe 1912/13

 (Bhagavad Gita a Pavlovy dopisy)

143 Erfahrungen des Übersinnlichen. Die Wege der  Seele zu Christus 1912

 (Zážitky toho, co je nadsmyslové. Cesty duše ke Kristu)

144 Die Mysterien des Morgenlandes und des  Christentum 1913

 (Mystéria Východu a křesťanství)

145 Welche Bedeutung hat die okkulte  Entwickelung des Menschen für seine Hüllen-physischer Leib, Ätherleib, Astralleib - und sein Selbst? 1913

 (Jaký význam má okultní vývoj člověka pro  jeho schrány - fyzické tělo, éterické tělo  astrální tělo a pro jeho já?)

146 Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita 1913

 (Okultní základy Bhagavad Gity)

147 Die Geheimnisse der Schwelle 1913

 (Tajemství prahu)

148 Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangelium 1913/14

(Z bádání v akaše. Páté evangelium)

149 Christus und die geistige Welt. Von der  Suche nach dem heiligen Gral 1913/14

 (Kristus a duchovní svět. O hledání svatého Grálu)

150 Die Welt des Geistes und ihr Hineinragen in  das physische Dasein. Das Einwirken der  Toten in die Welt der Lebenden 1913

 (Svět ducha a jeho vyčnívání do fyzického  světa. Působení mrtvých do světa těch, kteří  žijí)

151 Der menschliche und der kosmische Gedanke 1914

 (Lidská a kosmická myšlenka)

152 Vorstufen zum Mysterium von Golgatha 1913/14

 (Předstupně k mysteriu Golgoty)

153 Inneres Wesen des Menschen und Leben  zwischen Tod und neuer Geburt 1914

 (Vnitřní bytost člověka a život mezi smrtí a novým zrozením)

154 Wie erwirbt man sich Verständnis für die  geistige Welt? Das Einfließen geistiger

 Impulse aus der Welt der Verstorbenen 1914

 (Jak si člověk získá porozumění pro duchovní  svět?. Vtékání duchovních impulsů ze světa

 zemřelých)

155 Christus und die menschliche Seele. Über den Sinn des Lebens. Theosophische Moral.

 Anthroposophie und Christentum 1912 a 1914

 (Kristus a lidská duše. O smyslu života.  Theosofická morálka. Anthroposofie a

 křesťanství)

156 Okkultes Lesen und okkultes Hören. Wie  bekommt man das Sein in die Ideenwelt

 hinein? 1914

 (Okultní čtení a okultní slyšení. Jak  lze dostat bytí do světa idejí?)

157 Menschenschicksale und Völkerschicksale 1914/15

 (Osudy lidí a osudy národů)

157a Schicksalbildung und Leben nach dem Tode 1915

 (Utváření osudu a život po smrti)

158 Der Zusammenhang des Menschen mit der  elementarischen Welt. Kalewala. Olaf Asteson.

 Das russische Volkstum. Die Welt als Ergebnis  von Gleichgewichtswirkungen 1912-1914

 (Souvislost člověka s elementárním světem.  Kalewala. Olaf Asteson. Ruský národní ráz.

 Svět jako výsledek působení vyrovnávajících  vlivů)

159 Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung  Mitteleuropas und die europäischen

 Volksgeister 1915

 (Tajemství smrti. Podstata a význam Střední  Evropy a evropských duchů národů)

160 -

161 Wege der geistigen Erkenntnis und der  Erneuerung künstlerischer Weltanschauung 1915

 (Cesty duchovního poznání a obnovy uměleckého  světového názoru)

162 Kunst- und Lebensfragen im Lichte der  Geisteswissenschaft 1915

 (Otázky umění a života ve světle duchovní  vědy)

163 Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung.  Imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem  Tode 1915

 (Náhoda, nutnost a předvídání. Imaginativní  poznání a děje po smrti)

164 Der Wert des Denkens für eine den Menschen  befriedigende Erkenntnis. Das Verhältnis der

 Geisteswissenschaft zur Naturwissenschaft 1915

 (Cena myšlení pro poznání uspokojující  člověka. Poměr duchovní vědy k přírodní vědě)

165 Die geistige Vereinigung der Menschheit  durch den Christus-Impuls 1915/16

 (Duchovní sjednocení lidstva prostřednictvím  Kristova podnětu)

166 Notwendigkeit und Freiheit im Weltgeschehen  und im menschlichen Handlen 1916

 (Nutnost a svoboda ve světovém dění a v  lidském jednání)

167 Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschen- geiste 1916

(Současné a minulé v lidském duchu)

168 Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten 1916

 (Spojení mezi žijícími a mrtvými)

169 Weltwesen und Ichheit 1916

 (Světové bytí a jáství)

170 Das Rätsel des Menschen. Die geistigen  Hintergründe der menschlichen Geschichte 1916

(Záhada člověka. Duchovní pozadí lidských  dějin)

171 Innere Entwickelungsimpulse der Menschheit.  Goethe und die Krisis des neunzehnten

 Jahrhunderts 1916

(Vnitřní vývojové podněty lidstva. Goethe a krise devatenáctého století)

172 Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben 1916

 (Karma povolání člověka v návaznosti na  Goethův život)

173 Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit, erster Teil 1916

 (Časové úvahy. Karma nepravdivosti, první díl)

174 Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma 1917

 der Unwahrhaftigkeit, zweiter Teil

 (Časové úvahy. Karma nepravdivosti, druhý díl)

174a Mitteleuropa zwischen Ost und West 1914-1918

 (Střední Evropa mezi Východem a Západem)

174b Die geistigen Hintergründe des Ersten Welt-krieges 1914-1918,1921

 (Duchovní pozadí první světové války)

175 Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. Kosmische und menschliche

 Metamorphose 1917

 (Stavební kameny k poznání mystéria Golgoty.  Kosmicka a lidská metamorfóza)

176 Menschliche und menschheitliche Entwicke- lungswahrheiten. Das Karma des Materialismus 1917

 (Vývojové pravdy lidské a lidstva. Karma  materialismu)

177 Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis 1917

 (Spirituální pozadí vnějšího světa. Pád duchů  temnoty)

178 Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in  der Seele des Menschen 1917

 (Individuální duchovní bytosti a jejich  působení v duši člověka)

179 Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit.  Schicksaleinwirkungen aus der Welt der Toten 1917

 (Dějinná nutnost a svoboda. Osudová působení ze světa mrtvých)

180 Mysterienwahrheiten und Weihnachtimpulse.  Alte Mythen und ihre Bedeutung 1917/18

 (Mysterijní pravdy a vánoční impulsy. Staré  mýty a jejich význam)

181 Erdensterben und Weltenleben.  Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-

 notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft 1918

 (Pozemské umírání a kosmický život. Anthroposofické životní dary. Požadavky na vědomí

 pro přítomnost a budoucnost)

182 Der Tod als Lebenswandlung 1917/18

(Smrt jako proměna života)

183 Die Wissenschaft vom Werden des Menschen 1918

(Věda o vývoji člověka)

184 Die Polarität von Dauer und Entwickelung im  Menschenleben. Die kosmische Vorgeschichte

 

 der Menschheit 1918

 (Polarita trvání a vývoje v lidském životě.  Kosmická prehistorie lidstva)

185 Geschichtliche Symptomatologie 1918

 (Dějinná symptomatologie)

185a Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur   Bildung eines sozialen Urteils 1918

 (Vývojově-dějinné základy k tvorbě sociálního  úsudku)

186 Die soziale Grundforderung unserer Zeit - In geänderter Zeitlage 1918

 (Základní sociální požadavek naší doby ve změněné situaci)

187 Wie kann die Menschheit den Christus wieder- finden? Die dreifache Schattendasein unserer  Zeit und das neue Christus-Licht 1918/19

 (Jak může lidstvo znovu nalézt Krista? Trojí  stínová existence naší doby a nové světlo  Kristovo)

188 Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke. Menschenwissen-

 schaft und Sozialwissenschaft 1919

(Goetheanismus, impuls proměny a myšlenka zmrtvýchvstání. Věda o člověku a sociální  věda)

189 Die soziale Frage als Bewußtseinsfrage 1919

 (Sociální otázka jako otázka vědomí)

190 Vergangenheis- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen 1919

(Impulsy minulosti a budoucnosti v sociálním dění)

191 Soziales Verständnis aus geistes-wissenschaftlicher Erkenntnis 1919

 (Sociální porozumění z duchovně-vědeckého poznání)

192 Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen 1919

(Duchovněvědné pojednání o sociálních a pedagogických otázkách)

193 Der Innere Aspekt des sozialen Rätsels.  Luziferische Vergangenheit und ahrimanische

 Zukunft 1919

 (Vnitřní aspekt sociální záhady. Luciferská  minulost a ahrimanská budoucnost)

194 Die Sendung Michaels. Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens 1919

 (Poslání Michaelovo. Zjevení vlastních tajemství lidské bytosti)

195 Weltsilvestr und Neujahrsgedanken 1919/20

 (Světový Silvestr a novoroční myšlenky)

196 Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung 1920

 (Duchovní a sociální proměny ve vývoji  lidstva)

197 Gegensätze in der Menschheitsentwickelung. West und Ost - Materialismus und Mystik -

 Wissen und Glauber 1920

 (Protiklady ve vývoji lidstva. Západ a Východ  - materialismus a mystika - vědění a víra)

198 Heilfaktoren für den sozialen Organismus 1920

 (Léčebné faktory pro sociální organismus)

199 Geisteswissenschaft als Erkenntnis der  Grundimpulse sozialer Gestaltung 1920

 (Duchovní věda jako poznání základních  impulsů sociálního utváření)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář