Jdi na obsah Jdi na menu
 


GA - souborné vydání (číslování díla) - část 2.

2. 1. 2008

200 Die neue Geistigkeit und das Christus-Erlebnis des zwanzigsten Jahr-hunderts 1920

(Nová duchovnost a zážitek Krista v dvacátém století)

201 Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und  Makrokosmos. Der Mensch - eine Hieroglyphe

 des Weltalls 1920

 (Vzájemně si odpovídající jevy mezi mikrokosmem a makrokosmem. Člověk jako hieroglyf

 kosmu)

202 Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen. Die Suche nach

 der neuen Isis, der göttlichen Sophia 1920

 (Most mezi světovou duchovností a fyzickou  stránkou člověka. Hledání nové Isis,  božské Sofie)

203 Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen

 Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der  Sternenwelt1921

 (Zodpovědnost člověka za světový vývoj v  důsledku jeho souvislosti s planetou Zemí  a hvězdným světem)

204 Perspektiven der Menschheitsentwickelung. Der materialistische Erkenntnisimpuls und die

 Aufgabe der Anthroposophie 1921

 (Perspektivy vývoje lidstva. Materialistický  impuls poznání a úloha anthroposofie)

205 Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. Erster Teil: Der Mensch als leiblich

 -seelische Wesenheit in seinem Verhältnis zur Welt 1921

(Vývoj člověka, světová duše a světový duch.  První díl: Člověk jako tělesně-duševní  bytost ve svém poměru ke světu)

206 Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. Zweiter Teil: Der Mensch als geistiges  Wesen im historischen Werdegang 1921

(Vývoj člověka, světová duše a světový duch.  Druhý díl: Člověk jako duchovní  bytost v dějinném vývoji)

207 Anthroposophie als Kosmosophie. Erster Teil:  Wesenszüge des Menschen im irdischen und

 kosmischen Bereich 1921

(Anthroposofie jako kosmosofie. První díl:  Rysy bytosti člověka v pozemské a kosmické  oblasti)

208 Anthroposophie als Kosmosophie. Zweiter  Teil: Die Gestaltung des Menschen als

 Ergebnis kosmischer Wirkungen 1921

(Anthroposofie jako kosmosofie. Druhý díl:  Utváření člověka jako výsledek kosmických působení)

209 Nordische und mitteleuropäische Geist-impulse. Das Fest der Erscheinung Christi 1921

(Nordické a středoevropské duchovní impulsy.  Slavnost Zjevení Krista)

210 Alte und neue Einweihungsmethoden 1922

 (Staré a nové metody zasvěcení)

211 Das Sonnenmysterium und das Mysterium von  Tod und Auferstehung. Exoterisches und

 esoterisches Christentum 1922

 (Sluneční mystérium a mystérium smrti a zmrtvýchvstání. Exoterní a esoterní  křesťanství)

212 Menschliches Seelenleben und Geistesstreben  im Zusammenhange mit Welt- und

 Erdentwickelung 1922

 (Lidský duševní život a duchovní usilování  v souvislosti s vývojem světa a Země)

213 Menschenfragen und Weltenantworten 1922

 (Otázky člověka a odpovědi světů)

214 Das Geheimnis der Trinität. Der Mensch und  sein Verhältnis zur Geistwelt im Wandel der

 Zeiten 1922

 (Tajemství Trojice. Člověk a jeho poměr k  duchovnímu světu v proměně dob)

215 Die Philosophie, Kosmologie und Religion in  der Anthroposophie 1922

 (Vorträge des "Französischen Kurses" am  Goetheanum, s Nr. 25) 1922

 (Filosofie, kosmologie a náboženství v antroposofii  Přednášky "Francouzského kursu" 1922 na

 Goetheanu, viz GA 25)

216 Die Grundimpulse des weltgeschichtlichen  Werdens der Menschheit 1922

 (Základní impulsy světově-dějinného vývoje  lidstva)

217 Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben  von alter und junger Generation. Pädagogi-

 scher Jugendkurs 1922

 (Duchovní síly působení v soužití staré a  mladé generace. Pedagogický kurs pro mládež)

217a Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend S1922-1924

 (Úloha poznání pro mládež)

218 Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des   menschlichen Organismus 1922

(Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu)

219 Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen  und des Menschen zur Sternenwelt - Die geistige Kommunion der Menschheit 1922

 (Poměr hvězdného světa k člověku a člověka  k hvězdnému světu)

220 Lebendiges Naturerkennen. Intelektueller  Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung1923

 (Živoucí poznání přírody. Intelektuální pád do hříchu a spirituelní odpuštění hříchu)

221 Erdenwissen und Himmelserkenntnis 1923

 (Pozemské vědění a poznání nebes)

222 Die Impulsierug des weltgeschichtlichen  Geschehens durch geistige Mächte 1923

 (Impulsování světově-dějinného dění  duchovními mocnostmi)

223 Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der  Erde und die vier großen Festeszeiten 1923

 (Průběh okruhem roku jako děj dýchání Země a čtyři velké slavnostní doby)

224 Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang  mit göttlich-geistigen Individualitäten.  Die Verinnerlichung der Jahresfeste 1923

 (Lidská duše v její souvislosti s božskými  duchovními individualitami. Zvnitřnění  slavností v roce)

225 Kulturphänomene. Drei Perspektiven der  Anthroposophie 1923

 (Kulturní jevy. Tři perspektivy anthroposofie)

226 Menschenwesen. Menschenschicksal und Welt-Entwickelung 1923

 (Lidská bytost. Lidský osud a vývoj světa)

227 Initiation-Erkenntnis. Die geistige und  physische Welt- und Menschheitsentwickelung

 in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,  vom Gesichtspunkt der Anthroposophie 1923

 (Iniciační poznání. Duchovní a fyzický vývoj světa a lidstva v minulosti, přítomnosti a  budoucnosti z hlediska anthroposofie)

228 Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis. Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart  und Zukunft vom Gesichtspunkt der Bewußt-seinsentwickelung 1923

 (Iniciační věda a poznání hvězd. Člověk v minulosti, přítomnosti a budoucnosti z  hlediska vývoje vědomí)

229 Das Miterleben des Jahreslaufes in vier  kosmischen Imaginationen 1923

 (Spoluprožívání průběhu roku ve čtyřech kosmických imaginacích)

230 Der Mensch als Zusammenklang des schaffen- den, bildenden und gestaltenden Weltenwortes 1923

 (Člověk jako souznění tvořícího a utvářejícího kosmického Slova)

231 Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch  erfaßt 1923

 (Anthroposofické pojetí nadsmyslového člověka)

232 Mysteriengestaltungen 1923

 (Utváření mysterií)

233 Die Weltgeschichte in anthroposophischer  Beleuchtung und als Grundlage der Erkennt-

 nis des Menschengeistes 1923/24

 (Světové dějiny ve světle anthroposofie,  světové dějiny jako základ pro poznání  lidského ducha)

233a Mysterienstätten des Mittelalters - Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip

 - Das Osterfest als ein Stück Mystériem geschichte der Menschheit 1924

 (Mysterijní místa středověku - rosekruciánství a moderní princip zasvěcení  - Slavnost velikonoční jako část

 mysterijních dějin lidstva)

234 Anthroposophie. Eine Zusammenfassung nach einundzwanzig Jahren. Zugleich eine Anlei-

 tung zu ihrer Vertretung vor der Welt 1924

(Anthroposofie. Shrnutí po jednadvaceti letech. Zároveň návod na její obhajování  před světem)

235 Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge. Band 1 1924

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech.  Svazek 1)

236 Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge. Band 2 1924

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech.

 Svazek 2)

237 Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge. Band 3: Die karmischen  Zusammenhänge der anthroposophischen Bewegung 1924

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech. Svazek 3: Karmické souvislosti  anthroposofického hnutí)

238 Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Band 4: Das geistige Leben  der Gegenwart in Zusammenhang mit der  anthroposophischen Bewegung 1924

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech. Svazek 4: Duchovní život v přítomnosti v  souvislosti s anthroposofickým hnutím)

239 Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge. Band 5 1924

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech.  Svazek 5)

240 Esoterische Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge. Band 6

 (Esoterické úvahy o karmických souvislostech.  Svazek 6)

241 -

242 -

243 Das Initiaten-Bewußtsein. Die wahren und die   falschen Wege der geistigen Forschung 1924

 (Vědomí zasvěcence. Pravé a nepravé cesty  duchovního bádání)

245 Anweisungen für eine esoterische Schulung.  Aus den Inhalten der "Esoterischen Schule"

 1-6 S 1903-1913

 (Návody pro esoterické školení. Z obsahů  "Esoterické školy")

 

 

Spisy a přednášky k dějinám anthroposofického hnutí a

Anthroposofické společnosti

-----------------------------------------------------------------

254 Die okkulte Bewegung im neunzehnten  Jahrhundert und ihre Beziehung zur  Weltkultur. Bedeutsames aus dem äußeren  Geistesleben um die Mitte des neunzehnten  Jahrhunderts 1915

 (Okultní hnutí v devatenáctém století a jeho  vztah ke světové kultuře. O tom, co bylo  významné ve vnějším duchovním životě okolo  středu devatenáctého století)

255 -

256 -

257 Anthroposophische Gemeinschaftsbildung 1923

 (Anthroposofické utváření společnosti)

258 Die Geschichte und die Bedingungen der  anthroposophischen Bewegung im Verhältnis

 zur Anthroposophischen Gesellschaft 1923

(Dějiny a podmínky anthroposofického hnutí  v poměru k Anthroposofické společnosti)

259 -

260 Die Weihnachtstagung zur Begründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft

 1923/24. Grundsteinlegung. Vorträge und Ansprachen, Statutenberatung  (Maßgeblich, vor allem für das Thema "Grund-steinspruch", ist die 4. Auflage von 1985  mit der Beilage "Handschriften und Tafel- zeichnungen zur Weihnachtstagung 1923/1924") S 1923/24

 (Vánoční sjezd k založení Všeobecné Anthroposofické společnosti 1923/24. Položení základního kamene. Přednášky a proslovy, porady o stanovách.  Především pro téma "Průpověď základního  kamene" je směrodatné 4. vydání z roku  1985 s přílohou "Rukopisy a tabulové kresby  k Vánočnímu sjezdu" 1923/24)

260a Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Frejem  Hochschule für Geisteswissenschaft. Der  Wiederaufbau des Goetheanum  1-4 S 1924/25

 (Konstituce Všeobecné Antroposofické  společnosti a Svobodné vysoké školy pro  duchovní vědu. Znovuvýstavba Goetheana)

261 Unsere Toten. Ansprachen, Gedenkworte und  Meditationssprüche S 1906-1924

 (Naši mrtví. Oslovení, vzpomínky a meditační průpovědi)

262 Rudolf Steiner/Marie Steiner-von Sivers:  Briefwechsel und Dokumente  S 1901-1925

(Rudolf Steiner/Marie Steiner-von Sivers:  Vzájemná korespondence a dokumenty)

263 -

264 Zur Geschichte und aus den Inhalten der  ersten Abteilung der Esoterischen Schule.  Briefe. Rundbriefe. Dokumente und Vorträge S 1904-1914

 (První oddělení esoterické školy - k jejím dějinám a z jejích obsahů. Dopisy. Okružní  listy. Dokumenty a přednášky)

 

 

 

 

Přednášky a kursy k jednotlivým oblastem života

Přednášky o umění

-----------------------------------------------------------------

271 Kunst und Kunsterkenntnis. Grundlagen einer  neuen Ästhetik S 1888-1890, 1898,1909-1921

 (Umění a umělecké poznání. Základy nové  estetiky)

272 Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes Faust, Band 1: Faust, der strebende Mensch 1915/16 S 1910/11 a

(Vysvětlivky duchovní vědy ke Goetheově  Faustu, svazek 1: Faust, usilující člověk)

273 Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu  Goethes Faust, Band 2: Die romantische und

 die klassische Walpurgisnacht S 1916-1919

 (Vysvětlivky duchovní vědy ke Goetheově  Faustu, svazek 1: Romantická a klasická  Walpuržina noc)

274 Ansprachen zu den Weihnachtsspielen aus  altem Volkstum S 1915-1924

 (Oslovení k vánočním hrám ze staré lidové  tradice)

275 Kunst im Lichte der Mysterienwahrheit 1914/15

 (Umění ve světle mysterijní pravdy)

276 Das Künstlerische in seiner Weltmission. Der  Genius der Sprache. Die Welt des sich

 offenbarenden strahlenden Scheins.  Anthroposophie und Kunst. Anthroposophie und

 Dichtung 1923

 (Světové poslání uměleckosti. Genius řeči.  Svět zjevujícího se zářícího lesku.  Anthroposofie a umění. Anthroposofie a  básnictví)

277 Eurythmie, die Offenbarung der sprechenden  Seele. Eine Fortbildung der Goetheschen

 Metamorphosenanschauung im Bereich der  menschlichen Bewegung S 1918-1924

 (Eurythmie jako projev mluvící duše. Další  rozvoj Goetheova pojetí v metamorfózách  v oblasti lidského pohybu)

277a Die Entstehung u.Entwicklung der Eurythmie S 1911-1925

 (Vznik a vývoj eurythmie)

278 Eurythmie als sichtbarer Gesang. Ton Eurythmie – Kurs 1924

 (Eurytmie jako viditelný zpěv. Kurs tónové eurythmie)

279 Eurythmie als sichtbare Sprache. Laut - Eurythmie – Kurs 1922-1924 

 (Eurythmie jako viditelná řeč. Kurs hláskové  eurythmie)

280 Methodik und Wesen der Sprachgestaltung  (Von R. Steiner und M. Steiner-von Sivers) S 1919-1924

 (Metodika a podstata utváření řeči  R. Steiner a M. Steiner-von Sivers)

281 Die Kunst der Rezitation und Deklamation  (Von R. Steiner und M. Steiner-von Sivers) S 1912-1915, 1920-1928

 (Umění recitace a deklamace  R. Steiner a M. Steiner-von Sivers)

282 Sprachgestaltung und Dramatische Kunst.  Dramatischer Kurs

 (Von R. Steiner und M. Steiner-von Sivers) 1921/1924

 (Utváření řeči a dramatické umění.  Dramatický kurs  R. Steiner a M. Steiner-von Sivers)

282 Das Wesen des Musikalischen und das Ton-  erlebnis im Menschen S 1906, 1920-1923

 (Podstata hudebního prvku a zážitek tónu v člověku)

284 Bilder okkulter Siegel und Säulen.  Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907 und 1911

 seine Auswirkungen S 1907,1909,

 (Obrazy okultních pečetí a sloupů.  Mnichovský kongres o Letnicích 1907 a  jeho působení)

285 -

286 Wege zu einem neuen Baustil. "Und der Bau wird Mensch" 1914 S 1911,1913,

 (Cesty k novému stavebnímu slohu. "A stavba  se stane člověkem")

287 Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künstlerischer

 Umwandlungsimpulse 1914

 (Dornašská stavba jako znamení dějinného  vývoje a uměleckých impulsů k proměně)

288 -

289 -

290 Der Baugedanke des Goetheanum 1921

 (Stavební myšlenka Goetheana)

291 Das Wesen der Farbe S 1914-1924

 (Podstata barvy)

292 Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger  Impulse 1916/17

 (Dějiny umění jako obraz vnitřních  duchovních impulsů)

 

 

 

 

 

Přednášky o výchově

-----------------------------------------------------------------

293 Algemeine Menschenkunde als Grundlage der  Pädagogik. Pädagogischer Grundkurs, Teil 1 1919

 (Všeobecná nauka o člověku jako základ  pedagogiky. Základní pedagogický kurs,  1.díl)

294 Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches.  Pädagogischer Grundkurs, Teil 2 1919

 (Umění vychovatelské. Metodicko-didaktická část. Základní pedagogický kurs, 2.díl)

295 Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. Pädagogischer Grundkurs,

 Teil 3 1919

 (Umění vychovatelské. Seminární rozhovory  a přednášky o učebním plánu.  Základní pedagogický kurs, 3.díl)

296 Die Erziehungsfrage als soziale Frage. Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und  sozialen Hintergründe der  Waldorfschul-Pädagogik 1919

 (Otázka výchovy jako sociální otázka. Pozadí  spirituální, kulturně-dějinné a sociální pro  pedagogiku Waldorfské školy)

297 Die Waldorfschule und ihr Geist. Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der  Waldorfschule zugrunde? 1919/20

 (Waldorfská škola a její duch. Jaká hlediska  jsou základem pro její ustavení?)

298 Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Vorträge und Ansprachen S 1919-1924

 (Rudolf Steiner ve Waldorfské škole.  Přednášky a oslovení)

299 Geisteswissenschaftliche Sprach- betrachtungen. Eine Anregung für Erzieher 1919/20

 (Duchovně-vědecké úvahy o řeči. Podnět pro  vychovatele)

300 Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule S 1919-1924 a-c  1919 bis 1924. 3 Bände

 (Konference s učiteli Svobodné Waldorfské  školy 1919 až 1924. 3 svazky

301 Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen  Kunst durch Geisteswissenschaft 1920

 (Obnova pedagogicko-didaktického umění  prostřednictvím duchovní vědy)

302 Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung 1921

 (Poznání člověka a utváření vyučování)

302a Erziehung und Unterricht aus Menschen- erkenntnis 1920,1922/23

 (Výchova a vyučování na základě poznání  člověka)

303 Die gesunde Entwickelung des Leiblich- Physischen als Grundlage der frejem  Entfaltung des Seelisch-Geistigen 1921/22

 (Zdravý vývoj tělesně-fyzické stránky jako základ pro svobodný rozvoj duševně-duchovní stránky)

304 Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf  anthroposophischer Grundlage 1921/22

 (Anthroposofický základ výchovy a vyučování)

304a Anthroposophische Menschenkunde und Pedagogik 1923/24 

 (Anthroposofická nauka o člověku a  pedagogika)

305 Die geistig-seelischen Grundkräfte der  Erziehungskunst. Spirituelle Werte in

 Erziehung und sozialem Leben 1922

(Základní duchovně-duševní síly v umění  vychovatelském. Spirituální hodnoty ve výchově a v sociálním životě)

306 Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis.

 Die Erziehung des Kindes und jüngeren  Menschen 1923

 (Pedagogická praxe z hlediska duchovněvědného  poznání člověka. Výchova dítěte a mladého  člověka)

307 Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 1923

 (Současný duchovní život a výchova)

308 Die Methodik des Lehrens und die Lebens-  bedingungen des Erziehens 1924

 (Metodika vyučování a životní podmínky  výchovy)

309 Anthroposophische Pädagogik und ihre  Voraussetzungen 1924

 (Anthroposofická pedagogika a její  předpoklady)

310 Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis  und der Kulturwelt der Pedagogik 1924

 (Pedagogická hodnota poznání člověka a  kulturní svět pedagogiky)

311 Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der  Menschenwesenheit 1924

 (Umění výchovy na základě chápání lidské  bytosti)

 

 

 

Přednášky o lékařství

-----------------------------------------------------------------

312 Geisteswissenschaft und Medizin 1920

 (Duchovní věda a lékařství)

313 Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur  Terapie 1921

(Duchovněvědecká hlediska k léčení)

314 Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage  der Geisteswissenschaft. Zur Therapie und

 Hygiene 1920,1922-1924

 (Fyziologicko-terpeutická (stránka medicíny)  na základě duchovní vědy. K léčení a  hygieně)

315 Heileurythmie 1921/22

 (Léčebná eurythmie)

316 Meditative Betrachtungen und Anleitungen  zur Vertiefung der Heilkunst 1924

 (Meditativní úvahy a návody k prohloubení  léčebného umění)

317 Heilpädagogisches Kurs 1924

 (Kurs léčebné pedagogiky)

318 Das Zusammenwirken von Ärzten und  Seelsorgern. Pastoral-medizinischer Kurs 1924

 (Spolupůsobení lékařů a kněží. Kurs  pastorální medicíny)

319 Anthroposophische Menschenerkenntnis und  Medúzin 1923/24

 (Anthroposofické poznatky o člověku a  lékařství)

 

 

 

 

 

Přednášky o přírodní vědě

-----------------------------------------------------------------

320 Geisteswissenschaftliche Impulse zur  Entwickelung der Physik. Erster Natur- wissenschaftlicher Kurs: Licht, Farbe, Ton -  Masse, Elektrizität, Magnetismus 1919-1921

 (Impuls duchovní vědy pro vývoj fyziky.  První přírodovědný kurs: Světlo, barva, tón  - hmota, elektřina, magnetismus)

321 Geisteswissenschaftliche Impulse zur  Entwickelung der Physik. Zweiter Natur-

 wissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der  Grenze positiver und negativer Materialität 1920

 (Impuls duchovní vědy pro vývoj fyziky.  Druhý přírodovědný kurs: Teplo na hranici  kladné a záporné látkovosti)

322 Grenzen der Naturerkenntnis 1920

 (Hranice poznání přírody)

323 Das Verhältnis der verschiedenen Natur wissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie.

 Dritter naturwissenschaftlicher Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und

 zur Menschenkunde - 1921 

 (Poměr různých přírodovědných oblastí k  astronomii. Třetí přírodovědný kurs:  Hvězdářství ve vztahu k člověku a k nauce  o člověku)

324 Naturbeobachtung. Mathematik, wissenschaft- liches Experiment und Erkenntnisergebnisse   vom Gesichtspunkte der Anthroposophie 1921

 (Pozorování přírody. Matematika, vědecký experiment a výsledky poznání z hlediska  anthroposofie)

325 Die Naturwissenschaft und die weltgeschichtliche Entwickelung der Menschheit seit dem  Altertum 1921

 (Přírodní věda a vývoj lidstva od starověku  ve světových dějinách)

326 Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft  in der Weltgeschichte und ihre seitherige  Entwickelung 1922/23

 (Okamžik vzniku přírodní vědy ve světových  dějinách a její vývoj od té doby)

327 Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum  Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaft-

 licher Kurs 1924

 (Duchovněvědecké základy k rozkvětu zemědělství. Zemědělský kurs)

 

 

 

 

Přednášky o sociálním životě a trojčlennosti sociálního

organismu

-----------------------------------------------------------------

328 Die soziale Frage 1919

 (Sociální otázka)

329 Die Befreiung des Menschenwesen als Grundlage für eine soziale Neugestaltung. Altes  Denken und neues soziales Wollen 1919

 (Osvobození lidské bytosti jako základ pro  nové sociální utváření. Staré myšlení a  nová sociální vůle)

330 Neugestaltung des sozialen Organismus 1919

(Nové utváření sociálního organismu)

331 -

332 -

332a Soziale Zukunft 1919

 (Sociální budoucnost)

333 Gedankenfreiheit und soziale Kräfte. Die  sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre

 praktische Verwirklichung 1919

 (Svoboda myšlení a sociální síly. Sociální  požadavky přítomnosti a jejich praktické  uskutečnění)

334 Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen  sozialen Organismus 1920

 (Od centralisovaného státu k trojčlennému  sociálnímu organismu)

335 -

336 -

337 -

338 Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliedrung des sozialen Organismus? Ywek  Schulungskurse für Redner und aktive  Vertreter der Dreigliederungsgedankens  1921

(Jak lze působit pro impuls trojčlennosti  sociálního organismu? Dva kursy školení  pro řečníky a aktivní zástánce myšlenky  trojčlennosti)

339 Anthroposophie, soziale Dreigliederung und  Redekunst. Orientierungskurs für die  öffentliche Wirksamkeit mit besonderem  Hinblick auf die Schweiz 1921

 (Anthroposofie, sociální trojčlennost a  umění řečnické. Orientační kurs pro veřejné  působení se zvláštním zřetelem na Švýcarsko)

340 Nationalökonomischer Kurs. Aufgaben einer  neuen Wirtschaftwissenschaft. Band 1 1922

 (Kurs národního hospodářství. Úlohy nové ekonomie. Svazek 1.)

341 Nationalökonomisches Seminar. Aufgaben einer neuen Wirtschaftwissenschaft. Band 2 1922

 (Seminář národního hospodářství. Úlohy nové  ekonomie. Svazek 2.)

 

 

 

 

Přednášky pro dělníky na stavbě Goetheana

-----------------------------------------------------------------

347 Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib,  Seele und Geist. Über frühe Erdzustände 1922

 (Poznání lidské bytosti podle těla, duše a  ducha. O raných stavech Země)

348 Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen  einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre 1922/23

 (O zdraví a nemoci. Základy duchovně-vědecké  nauky o smyslech)

349 Vom Leben des Menschen und der Erde. Über  das Wesen des Christentums 1923

 (O životě člověka a Země. O podstatě  křesťanství)

350 Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie  kommt man zum Schauen der geistigen Welt? 1923

 (Rytmy v kosmu a v lidské bytosti. Jak  dospějeme k vidění duchovního světa?)

351 Mensch und Welt. Das wirken des Geistes in  der Natur. Über das Wesen der Bienen 1923

 (Člověk a svět. Působení ducha v přírodě.  O bytosti včel)

352 Natur und Mensch in geisteswissenschaftlicher Betrachtung 1924

 (Duchovně-vědecké úvahy o přírodě a člověku)

353 Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker 1924

 (Dějiny lidstva a světové názory kulturních národů)

354 Die Schöpfung der Welt und des Menschen.  Erdenleben und Sternenwirken 1924

 (Stvoření světa a člověka. Pozemský život  a hvězdné působení)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hi everyone. I need to help

(ltonjab, 25. 12. 2018 9:24)

I am ltonser. I need help. What can i do it?